Asmens duomenų tvarkymo politikoje nustatomi www.daikteliautoja.lt asmens duomenų tvarkymo principai, duomenų subjektų teisės ir kiti aktualūs asmens duomenų tvarkymo klausimai.

www.daikteliautoja.lt (toliau – Svetainė), įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos bendruomenės teisės aktus. Svetainę valdo VšĮ Vabalninko vaikų dienos centras (toliau – Įmonė). Kontaktinė informacija – telefono numeris +37066611176, el. pašto adresas – labas@daikteliautoja.lt, elektroninio pašto adresas klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsauga ir šia politika, – labas@daikteliautoja.lt.

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su nustatytu ar nustatytu fiziniu asmeniu (duomenų subjektą); fizinis asmuo, kurį galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą ir vardą, asmens kodą, išsamią buvimo vietą ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar daugiau fizinių, fiziologiniai, genetiniai, psichiniai, ekonominiai, kultūriniai ar socialinės tapatybės požymiai.

Svetainė renka ir tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai teikti kokybiškas paslaugas ir parduoti produktus:

 • Sudaryti paslaugų ar produktų sutartis ir tinkamai jas vykdyti;
 • Vykdyti užsakymus ir paklausimus apie teikiamas paslaugas ir produktus;
 • Sąskaita faktūra ir pateiktos sąskaitos už suteiktas prekes ir paslaugas;
 • Gaukite mokėjimus už parduotas prekes, paslaugas ar produktus.

Svetainė su jūsų sutikimu tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (teikti informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas ir
  parduodamos prekės ir produktai, siūlomos akcijos ir specialūs pasiūlymai);
 • Užtikrinti tinkamą ir kokybišką klientų aptarnavimo procesą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Tvarkydama asmens duomenis Svetainė seka Lietuvos Respublikos teisinius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, taip pat Bendrąją duomenų apsaugą 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitų asmens duomenų valdymo ir apsaugos įstatymai.

Svetainė renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisiniais pagrindais – su jūsų sutikimu, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su jumis sudarytas sutartis, kai asmens duomenis tvarkyti reikalauja atitinkami teisės aktai ir kai reikalingi asmens duomenys dėl teisėtų Svetainės interesų (tik tuo atveju, jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesnis).

Daugeliu atvejų teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutartinis (žodinis ar rašytinis) ir būtinas teisės aktai (Apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais).

Duomenų subjekto sutikimas yra bet koks laisvai duotas, konkretus ir nedviprasmiškas informuoto duomenų subjekto valios išraiška pareiškimu ar vienareikšmišku veiksmu, kuriuo jis ar ji sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Sutikdami naudoti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, sutinkate gauti informaciją apie Svetainės, Įmonės ir įmonės partnerių paslaugas ir prekes, akcijas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis ir tiekiamomis prekėmis.

Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Galite atšaukti sutikimą susisiekę su mumis el. paštu, taip pat kiekvieno el. laiško apačioje spustelėjus atitinkamą nuorodą sutikimo atšaukimui.

Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jei to reikia sutarčiai sudaryti ar įvykdyti, ar dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų prašymu informacija gali būti teikiama ir kitoms šalims.

Mes galime pateikti jūsų duomenis duomenų valdytojams (paslaugų teikėjams), kurie juos mums teikia
teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir tik tiek, kiek yra reikalinga tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Mes imamės visų būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos organizacinės ir techninės saugumo priemonės ir išsaugotas asmens duomenų konfidencialumas.

Čia pateikiamas pavyzdinis (neišsamus) subjektų, kuriems gali būti pateiktas asmuo, sąrašas
duomenys:

 • Subjektai, teikiantys apskaitos paslaugas;
 • Informacinių technologijų įmonės, kurios apdoroja duomenis, kad apsaugotų informacines sistemas
 • Informacinių technologijų įmonės, teikiančios el. parduotuvės kūrimo, tobulinimo ir priežiūros paslaugas;
 • Subjektai, teikiantys skolų išieškojimo paslaugas;

Mes galime pateikti jūsų duomenis vyriausybinėms įstaigoms reaguodami į jų teisėtus reikalavimus.

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome jūsų asmens duomenis tiek, kiek to reikalauja įstatymai, arba kol jie reikalingi mūsų įsipareigojimams įvykdyti. Nebereikalingi assmens duomenys sunaikinami ir / arba unasmeninami.

Nors galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, mes galime būti atsakingi už būsimas pretenzijas mes toliau saugosime jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Gerbdami jūsų laiką, jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome gavus jūsų tiesioginę rinkodarą tikslais, tol, kol atšauksite sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Svetainė yra įsipareigojusi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

Svetainė naudoja jus saugančias technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti nuo neteisėto jūsų duomenų naudojimo ar atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo, arba pakeitimo.

Visi Svetainės ir Įmonės nariai, darbuotojai ir trečiosios šalys kurias Svetainė naudoja jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ VYKDYMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir paraišką (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenis, kur ir kaip renkami asmens duomenys ir (arba) kaip jie gaunami apdorotas;
 • paprašyti ištaisyti, nebetvarkyti, sunaikinti jūsų asmens duomenis, jei duomenys neteisingi,
  neišsamūs ar netikslūs, arba jei jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti;
 • prašyti sunaikinti ar toliau tvarkyti asmens duomenis, išskyrus prašymą toliau nesaugoti asmens duomenų.

Jūs taip pat turite teisę:

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai tokie duomenys yra tvarkomi ar ketinami juos tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

Jei manote, kad Svetainė arba Įmonė netinkamai įgyvendina teisės aktus pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, galite kreiptis į Svetainę su skundu. Išnagrinėsime jūsų skundą ir atsakysime per 20 darbo dienų.

Jei jūsų netenkina mūsų atsakymas, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Slapukai

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kurį svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai jame lankotės, arba mobiliajame įrenginyje. Dėl to svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ jūsų veiksmus ir nustatymus (pvz., registracijos pavadinimas, kalba, šrifto dydis ir kitos rodymo parinktys) nereikalaujant jų iš naujo įvesti kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje arba naršote įvairiuose jos puslapiuose.

Nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, kad svetainė veiktų, tačiau tai atlikę galėsite naršyti
paprasčiau. Galite ištrinti arba užblokuoti slapukus, tačiau šiuo atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti kaip numatyta.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nėra naudojami jokiu būdu kitais nei aukščiau aprašytais tikslais.

Jei norite, galite valdyti ir (arba) ištrinti slapukus. Daugiau informacijos rasite adresu
www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus ir daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų saugomi jūsų įrenginyje.